1. Na sajamskim priredbama po pravilu mogu da budu izloženi samo nekorišćeni eksponati. Izuzetno, ako to program priredbe predviđa, mogu da budu izloženi muzejski i arhivski primerci, korišćeni i drugi slični eksponati.

2. Na sajamskim priredbama koje odredi Sajam može da se prodaje roba na malo.

3. Učesnici na sajamskim priredbama mogu da izlažu u svoje ime i za svoj račun i za račun ili u ime druge organizacije.

4. Zakupljeni izložbeni prostor izlagač ne može da ustupi na korišćenje drugome ni u celini ni delimično – izlagač nema pravo podzakupa.

5. Svi izlagači na sajamskim priredbama su obavezni da se registruju u zvaničnom sajamskom katalogu i za to plate pripadajuću izlagačku upisninu.

Sajam definiše sledeće kategorije izlagača:

IZLAGAČI – Pravna lica koji izlažu sopstvene proizvode i za to zakupljuju određeni izložbeni prostor i pravo na registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu, kao i pravo na korišćenje svih ostalih usluga koje se nalaze u ponudi Beogradskog sajma. Izlagači svoj naziv ističu na frizu štanda.

Hosting an event is never easy. You will need to relax after running up and down all day. Play casino games at Pocketcasino to unwind.

SUIZLAGAČI – Ukoliko se na štandu koji je iznajmio izlagač izlažu i eksponati drugih firmi i prisustvuje osoblje tih drugih firmi, one su u obavezi da budu prijavljene kao suizlagači. Suizlagači se prijavljuju na posebnim prijavama za učestvovanje i obaveznu registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu i plaćaju pripadajuću upisninu. Suizlagači svoj naziv ističu ravnopravno sa izlagačima na frizu štanda. Ukoliko izlagač prijavljuje suizlagača za učešće i registraciju u zvaničnom sajamskom katalogu, on je u obavezi da uz prijavu priloži i ovlašćenje suizlagača.

INDIREKTNI IZLAGAČI – Ukoliko će na štandu koji je iznajmio izlagač biti izložbeni eksponati neke druge firme, a ne samo brošure, prospekti ili slične publikacije, te firme imaju status indirektnih izlagača. Izlagač je u obavezi da prijavi sve indirektne izlagače. Za svakog navedenog izlagača, izlagač plaća Sajmu pripadajuću upisninu. Podaci o indirektnim izlagačima se ne unose u katalog pod posebnim slovom, već se prema tekstu koji popunjava izlagač objavljuju u listi predstavljenih firmi. Naziv/i indirektnih izlagača ističu se na posebnom panou u okviru štanda, a ne na frizu. Za prijavljivanje indirektnih izlagača ne mora da se priloži ovlašćenje. Izlagač ima pravo da istakne nazive firmi suizlagača i indirektnih izlagača na gore navedene načine na svom štandu, samo ako ih je prijavio Beogradskom sajmu. Ako izlagač ne prijavi suizlagače ili indirektne izlagače ili pruži nekompletne podatke u svojoj prijavi, Sajam ima pravo da naplati naknadno od izlagača troškove suizlagačkih upisnina i upisnina za indirektne izlagače.

6. Izlaganje proizvoda koji nisu navedeni u Posebnim uslovima učešća koji se definišu za svaku manifestaciju Beogradskog sajma ponaosob nije dozvoljeno.

7. Beogradski sajam utvrđuje, pojedinačno za svaku priredbu, minimum izložbenog prostora koji izlagač može da zakupi.